Letem kvantovým světem

Martin Tůma  |  

V posledním týdnu se doslova roztrhnul pytel s novými objevy na poli kvantové fyziky:

1. Fermilab pozoroval osamocený top kvark

Na urychlovači Teravatron se vědcům (mezi nimiž má naše země zastoupení) podařilo poprvé v historii pozorovat po srážce protonu s antiprotonem osamocený top kvark. Doposud se vědcům podařilo zachytit tyto částice pouze v páru kvark – antikvark jako výsledek silné jaderné interakce, zde se jedná o projeve slabé jaderné interakce. Je nutno podotknout, že na daný výsledek je zapotřebí přibližně 20 miliard srážek. Objev potvrdil jako detektor CDF (Collider Detector at Fermilab) tak detektor DZero.

Obrázek z CDF – top kvark je detekován díky jeho následnému rozpadu na neutrino (červená šipka ukazuje směr jeho úniku) , fialová potom směr elektronu

2. pozorování nového druhu částice Y(4140)

Při experimentech vedoucích k pozorování osamoceného top kvarku se vědcům podařilo zachytit nový přírustek do petsré zoo subatomárních částic. Tuto částici pojmenovali Y 4140, podle její energie (subatomární částice jsou charakterizovány především jejich energií, zde se jedná o 4140 MeV). Výše zmíněné pokusy jsou snahou o zachycení tzv. Higgsova boson, tedy klíčové částice subatomárního světa. Vědci se domnívají, že právě částice a její interakce s dalšími by mohla ozřejmit, proč jsou některé z částici hmotné a jiné ne. V rámci právě probíhající série pokusů na Tevatronu se vědcům podařilo zúžit oblast energií, kde po této částici pátrat, ze stávajících 114 až 185 GeV na 160 až 170 GeV

Detektor DZero zachytil potom možný rozpad top kvarku na b-kvark (bottom), mion a neutrino

3. Nový přírůstek do hvězdné zoo

Tentokrát to pro změnu byli Čínští vědci z univerzity v Hong-kongu, kterým se podařilo potvrdit výskyt této exotického a doposud jenom teoreticky předpokládaného druhu hvězdy v pozůstatcích po explozi supernovy SN 1987A. Kvarková hvězda může vzniknout dalším gravitačním zhroucením neutronové hvězdy, tedy rozpadem samotných neutronů na superžhavou kvarkovou plazmu. Vědcům se díky analýze dat z detektoru neutrin Kamiokande II v Japansku a v Irvine-Michigan-Brookhaven ve Spojených státech podařilo najít dvě silné spršky neutrin z tohoto zdroje, první podle nich odpovídá kolapsu do neutronové hvězdy a druhá následnému kolapsu do kvarkové hvězdy.

Nejčtenější